De pilaren van de Scrum Talent Kit

Tijdens het ontwerponderzoek naar de Scrum Talent Kit heeft het team een methodologie van Human-Centered Design gebruikt. Dit betekent dat voordat de kit ontwikkeld werd, er eerst een fase van ‘empathise’ was: via interviews met medewerkers, leidinggevenden en een HR-manager bij kleine softwareontwikelaars werd eerst de situatie grondig in kaart gebracht. Als resultaat daarvan is de Scrum Talent Kit ontwikkeld op basis van drie pilaren, die tijdens deze fase als cruciaal naar voren kwamen: continuous improvement, shared responsibility en hard & soft skills.

Pilaren Scrum Talent Kit

Continuous improvement komt rechtstreeks uit de scrummethode, maar werd in het personeelsbeleid slecht toegepast. Bij een aantal bedrijven was er een periodiek functionerings- en/of coachingsgesprek (dat in de praktijk niet eens zo periodiek bleek), maar tussen die gesprekken was men vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. Talentontwikkeling zou een continu proces moeten zijn; niet iets dat je eens per jaar bespreekt en vervolgens weer vergeet.

Shared responsibility wil zeggen dat talentontwikkeling een samenspel is van de belangen en wensen van de werknemer en die van de werkgever, en dat het daarom een gedeelde verantwoordelijkheid is om hier richting aan te geven. Oftewel, it takes two to tango. Dit hangt samen met de derde pijler:

Hard & soft skills. Hoewel niet iedereen mee was met de terminologie, maakte men sowieso het onderscheid impliciet. Hard skills (technische vaardigheden) werden vaak gezien als de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Die hebben daar zo veel interesse in dat ze dat webinar wel ’s avonds in hun eigen uren bekijken. Bij de soft skills was er minder initiatief vanuit werknemers, waardoor we zagen dat managers hier dan maar collectieve sessies rond een bepaald thema lieten organiseren. Dubbel fout, naar ons idee. Shared responsibility betekent dat werknemers gaan nadenken over hun individuele soft skills, maar anderzijds ook dat het ontwikkelen van relevante hard skills gefaciliteerd wordt door de wergever (in werkuren, met opleidingsbudget). Shared responsibility op alles aspecten dus.

Dit zijn de drie uitgangspunten die aan de basis liggen van de Scrum Talent Kit. Tijdens ons webinar zullen we deze pilaren verder toelichten en tonen waar dit toe heeft geleid.